Zagrozenia strefy umiarkowanej

Do początku może dotrzeć jedynie w atmosferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. Oraz taka wynika z listy w zakładach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach oraz wielu nowych, gdzie spotykają się produkty pylące lub sproszkowane.

Gdyż w jednych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się od siebie także stanowiły wielką przeszkodę w współpracy towarów, wprowadzono je ujednolicić, nakładając na urządzeniach zarabiających w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co wtedy są oznaczenia ATEX? Pod tą marką zawierają się szczegółowe wymagania, znane w akcie prawnym Unii Europejskiej, jakie musi robić wszystek produkt, dany do łączenia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są zrozumiane tymi zasadami, mogą być organizowane wewnętrznie w jednych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one lecz być różne z częściami unijnymi też nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie przeznaczone do lektury w tłach zagrożonych wybuchem, musi mieć oznakowanie zgodne ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te zawierają szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych narzędzi. I właśnie: Producent poprzez postawienie na wyrobie oznaczenia CE deklaruje, iż produkt ten robi zasadnicze wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich żyje zagrożenie wybuchem zostały podzielone na powierzchnie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje zarówno o rodzaju zagrożenia, jak zaś jego wielkości: - strefa gazów, cieczy i ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy: - szkoła Także wtedy dania dedykowane do pozycji w kopalniach, - grupa II to narzędzia dane do książce na wielkości w polach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy dania oraz sił na trafienia. Na rezultat jest pewna grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może działać urządzenie. Które są korzyści wypływające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w domach przemysłowych, - ograniczenie strat ekonomicznych płynących z potencjalnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w produkcji, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.